Vergaderingen van certificaathouders

Ten minste een keer per jaar, of vaker indien het bestuur dit noodzakelijk of gewenst wordt acht, zal Stichting Administratiekantoor Unilever een vergadering van certificaathouders beleggen. In de jaarvergadering zal het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever onder andere de certificaathouders verslag doen van haar activiteiten.

Het jaarverslag over de activiteiten van Stichting Administratiekantoor Unilever zal worden opgesteld in overeenstemming met best practice bepaling IV.2.7 van de Nederlandse Code.

Vergaderingen van certificaathouders kunnen worden belegd op verzoek van certificaathouders, die alleen of gezamenlijk een zodanig aantal certificaten houden als overeenkomt met 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van Unilever N.V. Houders van certificaten met een waarde die gelijk staat aan ten minste 3% van het geplaatste aandelenkapitaal van Unilever N.V. (of een lager aantal indien dit wettelijk wordt vastgesteld) kunnen een verzoek doen voor agendapunten ter bespreking op een vergadering van certificaathouders. Een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, tenzij een zwaarwichtig belang van Stichting Administratiekantoor Unilever zich daartegen verzet.

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.