Certificaten van aandelen

Er zijn certificaten uitgegeven voor ongeveer 80% van de gewone aandelen Unilever N.V. en voor ongeveer 34% van de 7% cumulatief-preferente aandelen Unilever N.V.

De certificaten voor de gewone aandelen Unilever N.V. (ISIN NL0000009355) zijn genoteerd op Euronext Amsterdam. Hoewel technisch niet correct, worden de certificaten vaak aangeduid als gewone aandelen Unilever N.V. De gewone aandelen Unilever N.V. (ISIN NL0000388619) zijn ook genoteerd op Euronext Amsterdam en, in de vorm van New York Registry Shares, op de effectenbeurs van New York.

De certificaten van de 7% cumulatief-preferente aandelen Unilever N.V. (ISIN NL0000388684) zijn slechts genoteerd op Euronext Amsterdam, evenals de 7% cumulatief-preferente aandelen (ISIN NL0000388726).

Certificaathouders kunnen onder alle omstandigheden hun certificaten omwisselen voor aandelen Unilever N.V. (of vice versa) in de vorm van aandelen op naam, aandelen aan toonder of New York Registry Shares.

Certificaathouders hebben recht op de dividenden die worden uitbetaald op de door Stichting Administratiekantoor Unilever gehouden onderliggende aandelen.
Ingevolge een met Unilever N.V. gemaakte afspraak stelt Unilever N.V. dividenden rechtstreeks ter beschikking aan certificaathouders.

Het doel van de certificering van aandelen Unilever N.V. is het voorkomen dat een toevallige minderheid van aandeelhouders als gevolg van absenteïsme bij een algemene aandeelhoudersvergadering van Unilever N.V., het besluitvormingsproces beheerst. De opkomstcijfers bij de algemene aandeelhoudersvergaderingen van Unilever N.V. zijn relatief laag. In 2014, 2015, 2016 en 2017 was (exclusief de door Stichting Administratiekantoor Unilever gehouden aandelen) respectievelijk 44,1%, 43,3%, 51,03% en 46,91% van de gewone aandelen vertegenwoordigd.

Een andere reden voor de certificering is dat een aanzienlijk deel van het uitstaande aandelenkapitaal van Unilever N.V. de vorm heeft van preferente financierings aandelen (ongeveer 23% waarvan bijna 3% door Unilever N.V. zelf wordt gehouden), die een economische waarde van minder dan 0,5% van het uitstaande aandelenkapitaal van Unilever N.V. vertegenwoordigen. Unilever N.V. kan zelf geen stemrecht op de door haar gehouden preferente financierings aandelen of certificaten daarvan uitoefenen. De andere houders van deze preferente financierings aandelen kunnen echter 20% van de stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders van Unilever N.V. uitbrengen. Dit disproportionele stemrecht leidt tot een ernstig verstoord evenwicht in de vergadering van aandeelhouders. Door te stemmen op basis van een groot aantal (voornamelijk: gewone) aandelen Unilever N.V. tracht de stichting zonodig tegenwicht te bieden aan deze onevenwichtige situatie.

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.