Nieuws 2021

 • 6 augustus 2021

  Deponering rekening en verantwoording

  De vereffenaars hebben de rekening en verantwoording neergelegd bij het handelsregister en ten kantore van de stichting te Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, alwaar de stukken voor eenieder ter inzage zullen liggen gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van twee maanden, ingaande per heden.

 • 4 augustus 2021

  Ontbinding en vereffening administratiekantoor

  In de bestuursvergadering van 3 augustus 2021 heeft het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever (onder meer) besloten tot ontbinding van de stichting per die datum en tot het benoemen van de (voormalig) bestuurders van de stichting, zijnde de heer J.H. Schraven en de heer P.M.L. Frentrop, als vereffenaars van het vermogen van de stichting. Met de intreding van de ontbinding van de stichting zal zij enkel voortbestaan ter vereffening van haar vermogen.

 • 4 augustus 2021

  Verslag 2020/2021

  In de bestuursvergadering van het administratiekantoor gehouden op 3 augustus 2021 is het jaarverslag van het administratiekantoor over het boekjaar 2020/2021 vastgesteld. U kunt het verslag vinden onder het kopje “Downloads”.

 • 20 juli 2021

  Verkoop aandelen en consignatie

  Op 26 juni 2019 is door het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever (“Administratiekantoor”) besloten tot opheffing van de administratie / beëindiging van de certificering. Voor dit besluit werd eerder die dag in de certificaathoudersvergadering van het Administratiekantoor goedkeuring verleend.

  De beëindiging van de certificering is voor wat betreft de houders van girale certificaten geeffectueerd op 28 juni 2019. Houders van niet-girale certificaten waarvoor door de voorganger van Administratiekantoor toonderbewijzen waren uitgegeven (“Toonderbewijzen”) hebben gedurende twee (2) jaar, derhalve tot en met 26 juni 2021, de gelegenheid gehad hun Toonderbewijzen kosteloos om te wisselen voor gewone aandelen in Unilever N.V. en vanaf 29 november 2020 in gewone aandelen in Unilever PLC.

  Inmiddels is de termijn waarbinnen Toonderbewijzen nog konden worden omgewisseld in aandelen Unilever PLC verstreken. Conform de administratievoorwaarden van het Administratiekantoor en zoals reeds aangekondigd en toegelicht in de agenda voor de certificaathoudersvergadering van 26 juni 2019, heeft het bestuur van het Administratiekantoor besloten tot verkoop van de resterende door het Administratiekantoor gehouden aandelen en tot het consigneren van de verkoopopbrengst minus kosten bij de consignatiekas van het Ministerie van Financiën (“Consignatiekas”).

  De verkoop van de aandelen heeft op 30 juni 2021 plaatsgevonden, de consignatie is inmiddels ook geschiedt. Houders van Toonderbewijzen kunnen deze vanaf 16 juli 2021 nog twintig (20) jaar inleveren bij de Consignatiekas en krijgen dan de waarde van hun Toonderbewijzen in geld vergoed. De vergoeding in geld wordt daarbij berekend overeenkomstig het in het reglement omwisseling als bedoeld in artikel 14.2 van de administratievoorwaarden van het Administratiekantoor bepaalde. De originele Toonderbewijzen dienen daarbij te worden overhandigd. Houders van Toonderbewijzen hebben geen aanspraken meer jegens het Administratiekantoor. Voor de goede orde wordt vermeld, zoals in 2019 ook reeds aangekondigd, dat de Toonderbewijzen geen recht meer geven op dividend.

  Houders van Toonderbewijzen kunnen zich melden bij de consignatiekas van het Ministerie van Financiën voor inlevering van hun originele Toonderbewijzen. Via navolgende link is nadere informatie te vinden omtrent het verzoeken tot uitkering uit de consignatiekas: Claim indienen | Consignatiekas | Rijksoverheid.nl

  Een verzoek om uitkering kan worden opgestuurd naar:

  Ministerie van Financiën
  t.a.v. de Consignatiekas
  Postbus 20201
  2500 EE Den Haag
  e-mail: consignatiekas@minfin.nl

 • 28 juni 2021

  Onder verwijzing naar en aansluitend op een nieuwsbericht van 27 juni 2019 met de titel ‘Beëindiging van de certificering per 28 juni 2019’, deelt het bestuur van de stichting mede dat de tweejaarstermijn waarbinnen houders van toonderbewijzen hun niet girale certificaten konden omwisselen voor gewone aandelen in Unilever PLC, thans is verstreken.

 1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

 2. Navigatie

  Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

 3. Frontslider

  Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.