Nieuws 2019

 • 24 mei 2019

  Certificaathoudersvergadering

  De eerstvolgende certificaathoudersvergadering is gepland op 26 juni 2019 om 10.30 uur en zal worden gehouden ten kantore van Loyens & Loeff N.V., Blaak 31, 3011 GA Rotterdam.
  Meer informatie kunt u vinden onder ‘Certificaathoudersvergadering 2019’.

 • 1 mei 2019

  Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Unilever N.V.

  In lijn met de administratievoorwaarden heeft het bestuur van de stichting op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Unilever N.V. stem uitgebracht op 483.278.843 gewone aandelen, zijnde samen 34,9% van het ter vergadering vertegenwoordigde geplaatste kapitaal van de vennootschap.

 • 1 mei 2019

  Het administratiekantoor heeft een verzoek van Unilever ontvangen om in overweging te nemen over te gaan tot opheffing van de administratie (decertificering)

  Stichting Administratiekantoor Unilever N.V. ("AK") kondigt aan dat het van Unilever N.V. het verzoek heeft ontvangen te overwegen over te gaan tot opheffing van de administratie (decertificering). Het AK heeft bevestigd het daarvoor benodigde proces te zullen starten. Voor de decertificering is goedkeuring van de certificaathouders vereist, welke goedkeuring door het AK op termijn zal worden gevraagd.

 • 16 april 2019

  Benoeming mevrouw C.M.S. Smits-Nusteling

  Het bestuur heeft besloten tot herbenoeming van mevrouw C.M.S. Smits-Nusteling voor een periode van vier jaar. Deze herbenoeming is op 16 april 2019 van kracht geworden.

 • 21 januari 2019

  Voornemen tot benoeming

  Per de eerste vergadering van het bestuur van het Administratiekantoor die na 18 februari 2019 gehouden zal worden, ontstaat in het bestuur een vacature door het periodiek aftreden van mevrouw C.M.S. Smits-Nusteling. Via een mededeling aan de certificaathoudersvergadering van 30 november 2018 en op deze website is de certificaathouders tot en met 31 december 2018 gelegenheid geboden aanbevelingen te doen voor benoeming van een bestuurder voor de vacature. Mevrouw Smits-Nusteling heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming.

  Het bestuur heeft geen aanbevelingen ontvangen.

  Het bestuur kondigt hierbij aan dat zij voornemens is in de vacature te voorzien door herbenoeming van mevrouw Smits-Nusteling. De benoeming zal zijn voor een periode eindigend op de datum van de eerstvolgende bestuursvergadering die gehouden wordt na het verstrijken van een periode van vier jaar na de benoeming.

 1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

 2. Navigatie

  Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

 3. Frontslider

  Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.