Nieuws 2019

 • 31 december 2019

  Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever (het “Administratiekantoor”) heeft geconstateerd dat als gevolg van de beëindiging van de certificering per 28 juni 2019, zijn werkzaamheden zijn afgenomen.

  In verband daarmee treden mevrouw C.M.S. Smits-Nusteling en de heer A. Nühn af als bestuurslid per 31 december 2019, zodat het bestuur vanaf 1 januari 2020 zal bestaan uit de leden de heren J.H. Schraven (voorzitter) en P.M.L. Frentrop. Met het oog op de continuïteit in de afwikkeling van de decertificering, aangaande de Toonderbewijzen, welke halverwege 2021 zal worden afgerond, heeft het bestuur besloten de zittingstermijn van de heren Schraven en Frentrop te verlengen tot 31 december 2021.

 • 27 juni 2019

  Beëindiging van de certificering per 28 juni 2019

  Stichting Administratiekantoor Unilever (het "Administratiekantoor") kondigt hierbij aan dat de certificering van gewone aandelen in Unilever N.V. (de "NV") (de "Certificering") per 28 juni 2019 na sluiting van Euronext te Amsterdam wordt beëindigd. Als gevolg van de beëindiging van de Certificering ontvangen houders van girale certificaten automatisch kosteloos één gewoon aandeel in het kapitaal van de NV in ruil voor elk door hen gehouden certificaat.

  De beëindiging van de Certificering zal naar verwachting niet leiden tot onderbreking van de handel ter beurze. De laatste dag waarop certificaten kunnen worden verhandeld, is 28 juni 2019. Vervolgens zullen uitsluitend gewone aandelen in de NV verhandelbaar zijn. Deze aandelen krijgen het Euronext-tickersymbool (“UNA”) en de ISIN-code NL0000388619.

  Opgemerkt wordt dat op het moment van deze aankondiging een beperkt aantal uitgegeven certificaten uitstaat (“Niet-Girale Certificaten”) waarvoor de door het Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor NV, de voorganger van het Administratiekantoor, uitgegeven toonderbewijzen (de “Toonderbewijzen”) niet zijn ingeleverd. Conform artikelen 5 en 13 van de administratievoorwaarden van het Administratiekantoor kunnen houders van Toonderbewijzen gedurende een termijn van twee jaar na de datum van onderhavige bekendmaking (dus tot en met 27 juni 2021) Niet-Girale Certificaten royeren door hun Toonderbewijzen kosteloos om te wisselen voor gewone aandelen in de NV. Bij die omwisseling ontvangen de houders tevens een bedrag gelijk aan dividenden die zijn uitgekeerd op de betreffende onderliggende gewone NV aandelen in de vijf jaar voorafgaand aan de omwisseling van die Toonderbewijzen.

  Gedurende de hiervoor genoemde termijn van twee jaar waarbinnen omwisseling van Toonderbewijzen kan plaatsvinden, zal het Administratiekantoor niet worden ontbonden en blijven de Administratievoorwaarden van kracht. Na verloop van deze termijn zal het Administratiekantoor de nog in administratie gehouden gewone NV aandelen waarvoor geen Toonderbewijzen ter omwisseling zijn aangeboden (de “Resterende NV Aandelen”), ter beurze verkopen en de opbrengst in consignatie geven bij het Ministerie van Financiën ten behoeve van de desbetreffende houders van Toonderbewijzen. De houders van Toonderbewijzen hebben daarna jegens het Administratiekantoor geen enkele aanspraak meer. Volledigheidshalve zij vermeld dat het voorgaande ook betekent dat vanaf het moment van verkoop en consignatie elk recht op de dividenden vervalt die in de vijf jaar voorafgaand aan de verkoop en consignatie op de Resterende NV Aandelen zijn toegekend.

  Nadere informatie vindt u onder de link ‘Q&A’ op www.administratiekantoor-unilever.nl.

 • 24 mei 2019

  Certificaathoudersvergadering

  De eerstvolgende certificaathoudersvergadering is gepland op 26 juni 2019 om 10.30 uur en zal worden gehouden ten kantore van Loyens & Loeff N.V., Blaak 31, 3011 GA Rotterdam.
  Meer informatie kunt u vinden onder ‘Certificaathoudersvergadering 2019’.

 • 1 mei 2019

  Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Unilever N.V.

  In lijn met de administratievoorwaarden heeft het bestuur van de stichting op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Unilever N.V. stem uitgebracht op 483.278.843 gewone aandelen, zijnde samen 34,9% van het ter vergadering vertegenwoordigde geplaatste kapitaal van de vennootschap.

 • 1 mei 2019

  Het administratiekantoor heeft een verzoek van Unilever ontvangen om in overweging te nemen over te gaan tot opheffing van de administratie (decertificering)

  Stichting Administratiekantoor Unilever ("AK") kondigt aan dat het van Unilever N.V. het verzoek heeft ontvangen te overwegen over te gaan tot opheffing van de administratie (decertificering). Het AK heeft bevestigd het daarvoor benodigde proces te zullen starten. Voor de decertificering is goedkeuring van de certificaathouders vereist, welke goedkeuring door het AK op termijn zal worden gevraagd.

 • 16 april 2019

  Benoeming mevrouw C.M.S. Smits-Nusteling

  Het bestuur heeft besloten tot herbenoeming van mevrouw C.M.S. Smits-Nusteling voor een periode van vier jaar. Deze herbenoeming is op 16 april 2019 van kracht geworden.

 • 21 januari 2019

  Voornemen tot benoeming

  Per de eerste vergadering van het bestuur van het Administratiekantoor die na 18 februari 2019 gehouden zal worden, ontstaat in het bestuur een vacature door het periodiek aftreden van mevrouw C.M.S. Smits-Nusteling. Via een mededeling aan de certificaathoudersvergadering van 30 november 2018 en op deze website is de certificaathouders tot en met 31 december 2018 gelegenheid geboden aanbevelingen te doen voor benoeming van een bestuurder voor de vacature. Mevrouw Smits-Nusteling heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming.

  Het bestuur heeft geen aanbevelingen ontvangen.

  Het bestuur kondigt hierbij aan dat zij voornemens is in de vacature te voorzien door herbenoeming van mevrouw Smits-Nusteling. De benoeming zal zijn voor een periode eindigend op de datum van de eerstvolgende bestuursvergadering die gehouden wordt na het verstrijken van een periode van vier jaar na de benoeming.

 1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

 2. Navigatie

  Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

 3. Frontslider

  Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.