Nieuws 2018

 • 3 mei 2018

  Stemverklaring remuneratiebeleid

  Ter informatie stelt het bestuur hierbij beschikbaar de tekst van de stemverklaring die zij vandaag in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Unilever N.V. heeft uitgesproken bij agendapunt 5 (remuneratiebeleid).

  Quote:

  Stemverklaring

  Voorzitter,

  De Stichting Administratiekantoor Unilever (het AK) wil graag bij dit agendapunt een verklaring geven voor zijn stemgedrag. Dit mede omdat het onderwerp bestuurdersbeloningen bij beursgenoteerde ondernemingen veel aandacht trekt in de publieke opinie.

  Unilever heeft over het voorstel dat nu ter tafel ligt uitgebreid en langdurig overleg gevoerd met institutionele beleggers. Ook met het AK, dat op ons eigen verzoek in een vroeg stadium in dit consultatieproces is betrokken.

  Het AK heeft in woord en geschrift overlegd met de chairman en met de voorzitter van de remuneratiecommissie.

  Wij hebben kunnen constateren dat de dialoog in de loop van de afgelopen twaalf maanden heeft geleid tot aanpassingen in de voorstellen, aanpassingen die in onze ogen verbeteringen zijn.

  Het AK meent dat de hoofdlijnen van het voorstel in lijn zijn met belangen van certificaathouders en van de onderneming.

  Het AK heeft tevens geconstateerd dat er institutionele beleggers zijn die ook na de dialoog nog overwegende bezwaren handhaven.

  Onder de internationale stemadviesbureaus zijn naar wij begrijpen de meningen verdeeld.

  Bij sommige beleggers resteren naar wij begrijpen nog twee majeure bezwaren: deze betreffen 1) de transitie vergoeding die eventueel betaald kan worden aan een nieuw van buiten aan te trekken bestuurder en 2) de mogelijke stijging van de totale beloning van ceo en cfo, een stijging die afhankelijk zal zijn van de resultaten van de onderneming.

  Kritiek op de transitie vergoeding is vorig jaar op deze vergadering ook reeds geuit. Het AK handhaaft hier zijn standpunt:

  Opvolging in het bestuur is een onderwerp dat van groot belang is voor de onderneming en dat daarom ook vast onderdeel vormt van de reguliere besprekingen van het AK met de chairman van de board. Het gaat erom dat er intern geschikte kandidaten aanwezig zijn én dat de onderneming concurrerend extern kan werven. Zeker in de huidige fase waarin de onderneming verkeert, meent het AK dat het van groot belang is dat de board over ruime discretionaire bevoegdheden beschikt en dat daarom het voorstel van de (mogelijke) transitie vergoeding het belang van certificaathouders dient.

  Overigens hoopt het AK dat van deze bevoegdheid geen gebruik hoeft te worden gemaakt en verwacht en vertrouwt het AK dat indien dit wel gebeurt zorgvuldig verantwoording zal worden afgelegd.

  Het andere punt van kritiek betreft de hoogte van de totale beloning:

  Ten aanzien van de totale hoogte van de beloning van bestuurders van beursvennootschappen heeft een ieder persoonlijke opvattingen. Ook de bestuurders van het AK hebben die. Maar noch de wet noch de code bieden voorschriften dienaangaande.

  Het AK heeft geen specifiek beleid ten aanzien van de gewenste hoogte van salarissen van de statutaire bestuurders. Het AK ziet het primair als de verantwoordelijkheid van de board om hier de juiste middenweg te vinden.

  Het AK kijkt hierbij wel naar de Nederlandse Corporate Governance Code. Die Code verwacht dat commissarissen zich bij het vaststellen van de hoogte en structuur van de beloning ten eerste rekenschap geven van de mate waarin de beloning aansluit bij de beoogde lange termijn waarde creatie van de vennootschap en ten tweede van de maatschappelijke context waarbinnen de onderneming opereert.

  Het AK is in zijn beoordeling van het voorstel dat nu ter tafel ligt nagegaan of de board deze aanbevelingen heeft gevolgd.

  Als belangrijkste voordeel van het totale pakket ziet het AK de aanmoediging aan bestuurders om persoonlijk een groot deel van hun inkomen te investeren in aandelen Unilever.

  Een dergelijke beloningsstructuur draagt er - zeker gezien de termijn waarop aandelen moeten worden vastgehouden - toe bij dat bestuurders zich inzetten om de lange termijn belangen van certificaathouders naar beste kunnen te behartigen. Daarmee sluit het voorstel in de ogen van het AK goed aan bij het eerste punt van de Code.

  Wat betreft de maatschappelijke context, het tweede punt waarvan de Code spreekt – en iets wat sommige beleggers aanhalen ter motivatie van hun afwijzing van het voorstel - daarover kan het AK zich slechts in beperkte mate uitspreken. De stichting heeft immers geen maatschappelijke doelstelling maar heeft als zijn statutaire taak het behartigen van het belangen van de certificaathouders.

  Het bestuur van het AK meent zoals gezegd dat de structuur van het remuneratiepakket de belangen van certificaathouders optimaal dient.

  Dat gezegd hebbende heeft het AK wel onderkend dat de remuneratie commissie meer dan één doelstelling in zijn voorstel heeft geprobeerd te verenigen.

  Naast het inbrengen van meer aandacht voor ‘ownership’ heeft de remuneratie commissie ook geprobeerd het beloningssysteem te vereenvoudigen. Dat is een loffelijk sterven en volledig in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code die zegt: het beloningsbeleid van de vennootschap dient duidelijk en begrijpelijk te zijn.

  Vanuit dat streven tot vereenvoudiging - naar wij uit antwoorden op onze vragen in de dialoog met Unilever hebben begrepen - zijn drie onderdelen die het vaste deel van de beloning uitmaakten op één hoop gegooid: het basissalaris, de pensioenvoorziening en de vaste onkostenvergoeding.

  Dat is enerzijds inderdaad een vereenvoudiging.

  Maar dat maakt anderzijds de basis van waar de variabele vergoeding wordt berekend breder en dus de uiteindelijk mogelijk haalbare totale beloning hoger.

  Het is die mogelijke uitkomst die domineert in wat het maatschappelijk debat wordt genoemd.

  Het AK begrijpt de maatschappelijke zorgen van sommige beleggers. Vanuit zijn statutaire doelstelling – het belang van certificaathouders - ziet het AK echter geen reden om vanwege een mogelijk hogere uitkomst van een beloningspakket te stemmen tegen een pakket dat in de kern de belangen van certificaathouders dient.

  Doorslaggevend voor ons is dat in de criteria die de uiteindelijk toegekende beloning bepalen het lange termijn belang van aandeelhouders en certificaathouders centraal staat.

  Daarom zal het AK voorstemmen bij dit agendapunt.

  Unquote.

 • 15 maart 2018

  Persbericht Unilever: Building the Unilever of the Future

  Unilever heeft vandaag een persbericht gepubliceerd getiteld Building the Unilever of the Future

  De onderneming kondigde nieuwe stappen aan in het transformatieproces van Unilever naar een simpelere, meer slagvaardige en geconcentreerde business. Unilever kondigde ook een voorstel aan om de corporate structuur te vereenvoudigen en de corporate governance van de onderneming te versterken en een ‘one share, one vote’ principe te creëren voor alle aandeelhouders. Stichting Administratiekantoor Unilever, handelend in het belang van alle certificaathouders, zal haar stakeholders op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen.

  Klik hier voor het persbericht

 • 14 januari 2018

  Notulen certificaathoudersvergadering

  Het bestuur heeft op 14 januari 2018 de notulen vastgesteld van de op 27 oktober 2017 gehouden certificaathoudersvergadering. U kunt deze notulen vinden onder het kopje “Certificaathoudersvergadering 2017”.

 1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

 2. Navigatie

  Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

 3. Frontslider

  Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.