Nieuws 2017

 • 19 september 2017

  Verlenging benoemingstermijn

  Het bestuur heeft op 11 september 2017 besloten de huidige vierjarige benoemingstermijn van de heer J.H. Schraven – die zou aflopen bij de aanvang van de eerstvolgende bestuursvergadering die wordt gehouden in 2018 – met twee jaar te verlengen. Reden voor deze verlenging is het onderzoek naar de Brits-Nederlandse juridische structuur (dual-headed legal structure) van Unilever. Het bestuur is de heer Schraven erkentelijk voor zijn bereidheid om zijn bestuurslidmaatschap nog enige tijd voort te zetten.

 • 19 september 2017

  Verslag 2017

  In de bestuursvergadering van 11 september  2017 is het jaarverslag van het administratiekantoor vastgesteld. U kunt het verslag vinden onder het kopje “Downloads”.

 • 10 februari 2017

  Benoeming

  In de bestuursvergadering gehouden op 10 februari 2017 zijn de heren P.M.L. Frentrop en A. Nühn met unanieme stemmen benoemd tot bestuurslid. In diezelfde vergadering zijn de heren A.A. Olijslager en P.P. de Koning afgetreden als bestuurslid.

 • 9 januari 2017

  Voornemen tot benoeming

  Per de vergadering van het bestuur van het Administratiekantoor die op 10 februari 2017 gehouden zal worden, ontstaat in het bestuur een vacature door het periodiek aftreden van de heer A.A. Olijslager. De heer Olijslager is als gevolg van het bepaalde in artikel 6.5 van de statuten van het Administratiekantoor niet meer voor herbenoeming beschikbaar. Via een mededeling aan de certificaathoudersvergadering van 28 oktober 2016 en op deze website is de certificaathouders tot en met 30 november 2016 gelegenheid geboden aanbevelingen te doen voor benoeming van een bestuurder voor de vacature. Het bestuur heeft geen aanbevelingen ontvangen.

  Het bestuur kondigt hierbij aan dat zij voornemens is in de vacature te voorzien door benoeming van de heer Adriaan Nühn per 10 februari 2017. Het bestuur is van mening dat de heer Nühn gezien zijn kennis en ervaring uitstekend past binnen de voor vacatures opgestelde profielschets en is dan ook verheugd dat de heer Nühn verklaard heeft deze functie op zich te willen nemen. De benoeming zal zijn voor een periode eindigend op de datum van de eerstvolgende bestuursvergadering die gehouden wordt na het verstrijken van een periode van vier jaar na de benoeming. De CV van de heer Nühn treft u hieronder aan.

  Amsterdam, 9 januari 2017

  Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever

  Profiel de heer Adriaan Nühn

 1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

 2. Navigatie

  Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

 3. Frontslider

  Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.