Nieuws 2015

 • 30 december 2015

  Notulen
  De notulen van de op 30 oktober 2015 gehouden certificaathoudersvergadering zijn vastgesteld en te vinden onder het ‘kopje’ certificaathoudersvergadering 2015.

 • 24 november 2015

  Het bestuur heeft besloten de huidige benoemingstermijn van de heer A.A. Olijslager met ten hoogste twee jaar te verlengen. Reden voor deze verlenging is de bijzondere deskundigheid en ervaring van de heer Olijslager met betrekking tot de kernactiviteiten van Unilever N.V. Het bestuur verwacht binnen de twee jaar in een adequate opvolging te voorzien en is de heer Olijslager erkentelijk voor zijn bereidheid om zijn bestuurslidmaatschap nog enige tijd voort te zetten. Dit besluit van het bestuur is op 30 oktober 2015 gecommuniceerd in de certificaathoudersvergadering.

 • 14 september 2015

  Statuten
  De statuten van Stichting Administratiekantoor Unilever zijn gewijzigd op 14 september 2015. U kunt de huidige statuten vinden onder het kopje Downloads.

 • 10 juli 2015

  Statuten
  De statuten van Stichting Administratiekantoor Unilever zijn gewijzigd op 10 juli 2015. Naar aanleiding van de recente ervaringen in de selectie- en benoemingsprocedure die geleid heeft tot de benoeming van mevrouw C. Smits-Nusteling als bestuurder van het AK, is gebleken dat artikel 6.4 van de statuten verdere modernisering behoefde. Hieraan is uitvoering gegeven door middel van deze statutenwijziging. U kunt de huidige statuten vinden onder het kopje Downloads.

 • 10 juli 2015

  Administratievoorwaarden
  De voorwaarden van administratie van gewone en zeven percents cumulatief-preferente aandelen in het kapitaal van Unilever N.V. te Rotterdam zijn gewijzigd op 10 juli 2015. U kunt de huidige administratievoorwaarden vinden onder het kopje Downloads.

 • 5 juni 2015

  Op 5 juni 2015 is in De Telegraaf en Het Financieele Dagblad de volgende advertentie geplaatst:

  Stichting Administratiekantoor Unilever

  Kennisgeving:

  Stichting Administratiekantoor Unilever (het "Administratiekantoor") geeft hierbij kennis van haar voornemen de Voorwaarden van Administratie voor de gewone en 7% cumulatief-preferente aandelen in Unilever N.V. te wijzigen, ingevolge artikel 17.1 daarvan. De tekst voor de nieuwe administratievoorwaarden inclusief een uitgebreide toelichting bij de wijzigingen kunt u vinden op de website van het Administratiekantoor (www.administratiekantoor-unilever.nl) onder ‘Nieuws 2015’. Het bestuur van het Administratiekantoor zal omstreeks 5 juli 2015 besluiten over de wijziging van de administratievoorwaarden.

  Amsterdam, 5 juni 2015
  Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever

  De tekst voor de nieuwe administratievoorwaarden en een uitgebreide toelichting bij de wijzigingen treft u hierbij aan.

   Voorstel nieuwe administratievoorwaarden  
   Toelichting bij de beoogde wijziging van de administratievoorwaarden

 • 18 februari 2015

  Benoeming

  In de bestuursvergadering gehouden op 18 februari 2015 is de heer Prof. em. dr. L. Koopmans afgetreden als bestuurslid en is, met unanieme stemmen, mevrouw C. Smits-Nusteling tot bestuurslid benoemd met ingang van diezelfde datum.

 • 8 januari 2015

  Voornemen tot benoeming

  Per de vergadering van het bestuur van het Administratiekantoor die op 11 februari 2015 gehouden zal worden, ontstaat in het bestuur een vacature door het periodiek aftreden van de heer prof. em. dr. L. Koopmans. De heer Koopmans is als gevolg van het bepaalde in artikel 6.5 van de statuten van het Administratiekantoor niet meer voor herbenoeming beschikbaar. Via een mededeling op de certificaathoudersvergadering van 23 oktober 2014 en op deze website is de certificaathouders tot en met 31 december 2014 gelegenheid geboden aanbevelingen te doen voor benoeming van een bestuurder voor de vacature. Het bestuur heeft geen aanbevelingen ontvangen.

  Het bestuur kondigt hierbij aan dat zij voornemens is in de vacature te voorzien door benoeming van mevrouw C. Smits-Nusteling per 11 februari 2015. Het bestuur is van mening dat mevrouw Smits-Nusteling gezien haar kennis en ervaring uitstekend past binnen de voor de vacature opgestelde profielschets en is dan ook verheugd dat mevrouw Smits-Nusteling verklaard heeft deze functie op zich te willen nemen. De benoeming zal zijn voor een periode eindigend op de datum van de eerstvolgende bestuursvergadering die gehouden wordt na het verstrijken van een periode van vier jaar na de benoeming. De CV van mevrouw Smits-Nusteling is te vinden op deze website.

  Amsterdam, 8 januari 2015 
  Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever

  Profiel Carla Smits-Nusteling:

    Profiel Carla Smits-Nusteling
 1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

 2. Navigatie

  Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

 3. Frontslider

  Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.